1

نحوۀ پاسخدادن مصرفکنندگان

News Discuss 
، در نحوۀ پاسخدادن مصرفکنندگان به سؤالات پرسشنامه تأثیر گذاشته باشد و در شدت و ضعف ادراک آنها از میزان رعایت اخلاق در این دو صنعت مؤثر واقع شده باشد و تکرار این پژوهش در شرایط دیگر ممکن است نتایج دیگری را دربر داشته باشد. ممکن است درصورت استفاده از https://aboualisinasch.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story